رویدادهای نجومی

رویدادهای نجومی نیمه اول مرداد ماه 1400
06 مرداد 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه اول مرداد ماه 1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران رویدادها ی نجومی نیمه اول مردادماه 1400 را اعلام میکند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه دوم تیر ماه 1400
16 تیر 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم تیر ماه 1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، رویدادهای نجومی نیمه دوم تیر ماه 1400 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه اول تیر ماه 1400
31 خرداد 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه اول تیر ماه 1400

مرکزعلوم و ستاره شناسی تهران ،رویدادهای نجومی نیمه اول تیر ماه 1400 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی 5 تا 15 خرداد 1400
08 خرداد 1400
 
 

رویدادهای نجومی 5 تا 15 خرداد 1400

بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران رویدادهای نجومی 5 تا 15 خرداد 1400 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه دوم اردیبهشت ماه 1400
21 اردیبهشت 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم اردیبهشت ماه 1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران،رویدادهای نجومی نیمه دم اردیبهشت ماه 1400 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه اول اردیبهشت ماه  1400
07 اردیبهشت 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه اول اردیبهشت ماه 1400

مرکزعلوم و ستاره شناسی تهران رویدادهای نجومی نیمه اول اردیبهشت ماه 1400 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه دوم فروردین ماه 1400
15 فروردین 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم فروردین ماه 1400

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ،رویدادهای نجومی نیمه دو م فروردین ماه 1400 را اعلام میکند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه اول فروردین 1400
05 فروردین 1400
 
 

رویدادهای نجومی نیمه اول فروردین 1400

مرکز نجوم و ستاره شناسی تهران رویدادهای نجومی نیمه اول فرودین ماه 1400 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه دوم اسفند ماه 99
15 اسفند 1399
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم اسفند ماه 99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران رویدادهای نجومی نیمه دوم اسفند ماه 99 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه اول اسفند ماه 99
04 اسفند 1399
 
 

رویدادهای نجومی نیمه اول اسفند ماه 99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران رویدادهای نجومی نیمه اول اسفند ماه 99را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی از تاریخ 27 دی ماه تا 11 بهمن ماه 99
26 بهمن 1399
 
 

رویدادهای نجومی از تاریخ 27 دی ماه تا 11 بهمن ماه 99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران رویدادهای نجومی از تاریخ 27 دی ماه تا 11 بهمن ماه 99 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی نیمه دوم و سوم بهمن ماه 99
15 بهمن 1399
 
 

رویدادهای نجومی نیمه دوم و سوم بهمن ماه 99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، رویدادهای نجومی نیمه دوم و سوم بهمن ماه99 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
وقایع نجومی دهه دوم دی ماه 1399
10 دی 1399
 
 

وقایع نجومی دهه دوم دی ماه 1399

بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، وقایع نجومی دهه دوم دی ماه را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
وقایع نجومی دهه اول دی ماه 1399
02 دی 1399
 
 

وقایع نجومی دهه اول دی ماه 1399

بخش علمی مرکزعلوم و ستاره شناسی تهران ،وقایع نجومی دهه اول دی ماه 99 را اعلام میکند.

رویدادهای نجومی
وقایع نجومی دهه دوم آذر ماه 1399
15 آذر 1399
 
 

وقایع نجومی دهه دوم آذر ماه 1399

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران وقایع نجومی دهه دوم آذر ماه 1399 را اعلام میکند.

رویدادهای نجومی
وقایع نجومی دهه اول آذرماه 1399
01 آذر 1399
 
 

وقایع نجومی دهه اول آذرماه 1399

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران، وقایع نجومی دهه اول آذرماه 1399 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
وقایع نجومی دهه دوم آبان ماه 1399
15 آبان 1399
 
 

وقایع نجومی دهه دوم آبان ماه 1399

بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران،وقایع نجومی دهه دوم آبان ماه 1399 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
وقایع نجومی دهه اول شهریورماه 1399
28 مرداد 1399
 
 

وقایع نجومی دهه اول شهریورماه 1399

بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران،وقایع نجومی دهه اول شهریور ماه 1399 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
وقایع نجومی نیمه دوم مرداد ماه 99
19 مرداد 1399
 
 

وقایع نجومی نیمه دوم مرداد ماه 99

بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ،وقایع نجومی نیمه دوم مرداد ماه 1399 را اعلام می کند.

رویدادهای نجومی
رویدادهای نجومی دهه سوم تیر ماه 99
23 تیر 1399
 
 

رویدادهای نجومی دهه سوم تیر ماه 99

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، به نقل از بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران ، طبق جدولی که به پیوست می باشد، رویدادهای نجومی که در دهه سوم تیر ما...

رویدادهای نجومی
صفحه 1 از 12ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها