معرفی کارشناسان مرکز

بسمه تعالی

گروه بخش علمی

 فاطمه خراسانی(کارشناسی ارشد فیزیک-نجوم)-------------------------------------------مسئول رصد خانه و بخش علمی

سعید حسینمردی (کارشناسی ارشد فیزیک-کیهان شناسی) ----------------------------- کارشناس بخش علمی

آتنا علیمحمدی (کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی) ----------------------------------------کارشناس بخش علمی
 

مسئولین بخش های دیگر:

 الهام دهقان نیری (کارشناسی گرافیک) ----------------------------------------------------- مسئول روابط عمومی 

نادیا سیفی (کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات)--------------------------------------------مسئول سایت

 زهرا قلی بیگیان (کارشناسی ارشدحقوق) -------------------------------------------------------- مسئول بخش آموزش

علیرضا سینایی(کارشناسی ارشد مدیریت شهری)  ----------------------------------------- مسئول دفتر مسئولین باشگاههای علمی:مهندس سید علی وکیلی (کارشناسی ارشد فیزیک- کیهان شناسی) -------------------------- مسئول باشگاه نجومدکتر بهناز اکبرنواز (دکترای فیزیک) ------------------------------------------------------------------- مسئول باشگاه فیزیکدکتر مهران آرین(دکترای زمین شناسی) ------------------------------------------------------------ مسئول باشگاه زمین شناسی