معرفی کارشناسان مرکز

بسمه تعالی

گروه بخش علمی

سعید حسینمردی (کارشناسی ارشد فیزیک-کیهان شناسی) ----------------------------- کارشناس بخش علمی

آتنا علیمحمدی (کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی) ----------------------------------------کارشناس بخش علمی
 

مسئولین بخش های دیگر:

 الهام دهقان نیری (کارشناسی گرافیک) -----------------------------------------------------روابط عمومی 

نادیا سیفی (کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات)--------------------------------------------سایت

 زهرا قلی بیگیان (کارشناسی ارشدحقوق) --------------------------------------------------------  آموزش

علیرضا سینایی(کارشناسی ارشد مدیریت شهری)  ----------------------------------------- مسئول دفتر و نوبت دهی بازدید گروهها