معرفی کارشناسان مرکز

بسمه تعالی

گروه بخش علمی

فاطمه خراسانی (کارشناسی ارشد فیزیک-نجوم) -------------------------------------------- مسئول بخش علمی

سعید حسینمردی (کارشناسی ارشد فیزیک-کیهان شناسی) ----------------------------- کارشناس بخش علمی

آتنا علیمحمدی (کارشناسی ریاضی کاربردی) ------------------------------------------------ کارشناس بخش علمی

میترا باقری (کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ) ------------------------------------ کارشناس بخش علمیمسئولین بخش های دیگر:

 الهام دهقان نیری (کارشناسی گرافیک) ----------------------------------------------------- مسئول روابط عمومی و سایت

 زهرا قلی بیگیان (کارشناسی حقوق) -------------------------------------------------------- مسئول بخش آموزش

علیرضا سینایی(کارشناسی ارشد مدیریت شهری)  ----------------------------------------- مسئول دفتر مسئولین باشگاههای علمی:مهندس سید علی وکیلی (کارشناسی ارشد فیزیک- کیهان شناسی) -------------------------- مسئول باشگاه نجومدکتر بهناز اکبرنواز (دکترای فیزیک) ------------------------------------------------------------------- مسئول باشگاه فیزیکدکتر مهران آرین(دکترای زمین شناسی) ------------------------------------------------------------ مسئول باشگاه زمین شناسی