معرفی دستگاه های مرکز

آینه های خمیده و متقاطع
 

آینه های خمیده و متقاطع

دوشنبه، 05 آبان 1399 | Article Rating

آینه، وسیله‌ای است که به علت صافی و بازتاب بالایش، بر رویۀ خود، تصویر اجسام را نشان می‌دهد. پرتوهای نور بازتابیده از رویۀ یک آینه کروی در نقطه‌ای به نام نقطه کانونی آینه به هم می‌رسد، تصویر در آینه به فاصله جسم تا آینه، نوع آینه و فاصله کانونی آینه بستگی دارد. آینه ها انواع مختلفی دارد و برحسب شکل واندازه کاربردهای متفاوتی دارند. این نوع آینه ها قسمتی از سطح یک کره یا استوانه و... میباشند که معمولا ازجنس شیشه نقره اندود یا فلزات صیقلی نقره ای رنگ ساخته میشوند . اگر سطح داخلی آینه بازتابنده باشد آن را آینه کاو(مقعر) واگرسطح خارجی آن بازتابنده باشد آن را آینه کوژ (محدب) می گویند. آینه های مقعر و محدب ازانواع آینه های کروی می باشند. هرگاه یک دسته پرتو موازی به آینه تخت بتابد به صورت یک دسته پرتوموازی بازتابیده می شود . اگر پرتوهای بازتابیده موازی نباشد، بر حسب نوع آینه به یکدیگر نزدیک یا از یکدیگر دور می شوند. تصویر در آینه تخت، مجازی(پشت آینه)، مستقیم با وارونگی جانبی ودر فاصله مساوی با فاصله شی تا آینه وهم اندازه جسم می باشد .
فاصله کانونی یک آینه کروی درست نصف شعاع خمیدگی آن است .همان طور که در شکل نشان داده شده است.(محور نوری خطی است که مرکز کره ی آینه را به کانون وصل می کند وبه سطح آینه عمود است )
وقتی اشعه های موازی با محور نوری تابش می کند به نقطه B (کانون) برخورد می کند. نقاطA (محل تلاقی محورنوری وآینه) وC (مرکز آینه) در دو طرفB قرار دارند.حالت های مختلف در آینه های مقعر:
اگر فاصله جسم از آینه بیشترازAC باشدتصویر حقیقی، معکوس وکوچکتر است.