معرفی دستگاه های مرکز

ترن هوایی
 

ترن هوایی

دوشنبه، 05 آبان 1399 | Article Rating

دستگاه ترن هوایی بر اساس قانون پایستگی انرژی مکانیکی و نیروی گریز از مرکز در حرکت دایره ای کار می کند مجموع انرژی های جنبشی و پتانسیل، انرژی مکانیکی نامیده می شود و در میدان گرانشی زمین داریم:

اگر تنها نیرویی که به ذره وارد می شود نیروی گرانشی باشد، انرژی مکانیکی ثابت باقی می ماند. این قانون پایستگی انرژی مکانیکی نامیده می شود، این قانون وقتی صادق است که تمام نیروهای موجود در سیستم پایستار باشند، در غیر اینصورت مجموع تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل برابر با کار نیروی ناپایستاری است که ممکن است در هر لحظه قابل تغییر با شد. اگر در سیستم مورد نظر اصطکاک را صفر فرض نکنیم جسمی که روی سطح با ارتفاع خاص حرکت می کند و به یک نقطه دیگر در مکان با ارتفاع دیگر میر سد، مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل ثانویه و اولیه آن برابر نخواهند بود بلکه به کاری که نیروی اصطکاک در طول مسیر انجام داده وابسته است بنابراین 0 u≠∆ k+∆ و در نتیجه داریم:
u= ∆ k+∆
که در آن کار نیروی اصطکاک است. همچنین ترن با سرعت روی دایره ای به شعاع می چرخد که در این حالت دارای حرکت دایره ای با شتاب ثابت مرکز گراست این شتاب برابر است با:

طبق قانون دوم نیوتن این شتاب باید بوسیله یک نیروی هم راستا ایجاد شود یعنی راستای نیرو باید رو به مرکز دایره باشد، مقدار نیروی مرکزگرا که برای نگهداری جسمی به جرم و با سرعت یکنواخت بر روی مسیر دایره ای با شعاع لازم است چنین است: ، نیروی وارد بر جسم که باعث حرکت دایره ای آن می شود همیشه یک نیروی مرکزگراست و آنچه ترن را روی مسیر نگه می دارد نیروی عکس العمل سطح است.
دستگاه ترن هوایی بر اساس قانون پایستگی انرژی مکانیکی و حرکت دایره ای کار می کند طبق این قانون مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل ترن با صرفنظر کردن از اصطکاک سطح شیبدار در هر لحظه ثابت است زیرا ترن را از حال سکون رها می کنیم و تنها نیروی اعمال شده روی ترن گرانش است.
پس متناسب با ارتفاع مکانی که ترن را رها میکنیم ، انرژی پتانسیل گرانشی در ترن ذخیره می شود این ترن در مسیر دایره ای کامل به شعاع حرکت می کند، ترن روی ریل با اصطکاک ناچیز حرکت می کند. از نقطهA رها می شود و وقتی به نقطه B می رسد، کاملاًٌ بر عکس می شود ولی مایع درون شیشه آزمایش نمی ریزد زیرا در نقطه B دارای سرعت است. برای اینکه سرعت در نقطه B را بدست آوریم، داریم:شرط بیرون ریختن آب از ترن در نقطۀ

اکنون می خواهیم ارتفاع در نقطه A را بدست آوریم :

حداقل ارتفاعی که ترن باید داشته باشد تا آب نریزد 2.5 برابر شعاع دایره است.

تصاویر
  • ترن هوایی
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظرات

شنبه, 06 دی,1399

Sudharshan

Online Job Support From India
Online job support from India is provided by team of consultants who are certified professionals with more than 8+ years of project experience. Online job support from India to people located in USA, UK, Singapore etc, and online job support from India is provided through skype, netmeeting, teamviewer etc based on your requirement.

Online Job support from India
AWS Online Job support from India
PHP Online Job support from India
Android Online Job support from India
Selenium Online Job support from India
Dot Net Online Job support from India
DevOps Online Job support from India
Manual Testing Online Job support from India
Workday Online Job support from India
Hadoop Online Job support from India
ReactJS Online Job support from India
Salesforce Online Job support from India
Angular Online Job support from India
Microsoft Azure Online Job support from India
Data Science Online Job support from India
Machine Learning Online Job support from India
Oracle Online Job support from India
UiPath Online Job support from India
Salesforce Admin Online Job support from India
MSBI Online Job support from India
Ruby On Rails Online Job support from India
Business Analyst Online Job support from India


Online Proxy Interview Call Support From India
Online Job Support, is a proxy interview call support for men and women. Best proxy interview support from India to several countries like USA, UK and Canada. We are offering the best online job support and proxy interview call support by the best trainers from India. We are providing the best job support and proxy interview support at an affordable cost.

Proxy Interview support from India
Angular Proxy Interview support from India
Microsoft Azure Proxy Interview support from India
Data Science Proxy Interview support from India
Machine Learning Proxy Interview support from India
MSBI Proxy Interview support from India
Ruby On Rails Proxy Interview support from India
Business Analyst Proxy Interview support from India


Job Support From India
Online Job Support offers below services in proxy call support from India. User interface proxy interview support Chennai India, UI proxy call in Chennai India, user interface female proxy call in Chennai India, Female interview proxy by freelancers, Online Training Job Support proxy Interview Support for UI, Looking for male proxy in USA for UI interview, UI UX proxy call in Chennai India.

Job Support from India
AWS Job Support from India
Java Job Support from India
PHP Job Support from India
Android Job Support from India
Selenium Job Support from India
Dot Net Job Support from India
DevOps Job Support from India
Manual Testing Job Support from India
Workday Job Support from India
Hadoop Job Support from India
ReactJS Job support from India
Salesforce Job Support from India
Angular Job Support from India
Microsoft Azure Job support from India
Data Science Job support from India
Machine Learning Job support from India
Oracle Job support from India
Blue prism Job support from India
Salesforce Admin Job support from India
MSBI Job support from India
Ruby On Rails Job support from India
Business Analyst Job support from India


Project Support From India
We provide all project support from India to various countries like USA, UK and Canada. Online Job Support is one of the best project support company in India, certified professionals with more than 8+ years of project experience. Fresher or experienced professional new to project and struggling with your daily project assignment ,then Online Job Support is the right place for your needs. We provides both online training and online job support from India.

Project Support from India
Java Project Support from India
PHP Project Support from India
Informatica Project Support from India
Android Project Support from India
Selenium Project Support from India
DevOps Project Support from India
Manual Testing Project Support from India
ReactJS Project support from India
Salesforce Project Support from India
Angular Project Support from India
Microsoft Azure Project support from India
Data Science Project support from India
Machine Learning Project support from India
Oracle Project support from India
RPA Project support from India
Blue prism Project support from India
MSBI Project support from India
Ruby On Rails Project support from India
Business Analyst Project support from India

نظر جدید

تهران، میدان قدس، خیابان شهید کبیری (دزاشیب)، خیابان عمار، کوی شهید صالحی(عرفات)، شماره 22

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران