تماس با ما

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران
نشانی: تهران، میدان قدس، خیابان شهید کبیری(دزاشیب)، خیابان عمار، کوی شهید صالحی(عرفات)، شماره 22، مرکز علوم و ستاره شناسی تهران


(تلفن مرکز) 96027012

(بازدید) 96027659

(آموزش) 96027653

(روابط عمومی) 96027657
 

ایمیل: info@sactehran.ir