آموزش ابتدایی

آموزش ابتدایی

سرفصل های نجوم کودکان 3

1-حرکتهای زمین ، روز خورشیدی و نجومی
2- تولد و مرگ ستارگان
3- انواع اجرام آسمانی بعد مرگ ستاره 
4- کهکشانها و خوشه های کهکشانی 
5- جهان بزرگ مقیاس 
6- میل و بعد 
7- کارکردن با نقشه آسمان 
8- موجودات فرازمینی 

 

دوره نجوم کودکان 4 (کارگاه ) 

1-ساخت و آشنایی با طرز کار ساعت آفتابی 
2- ساخت و آشنایی با طرز کار اسطرلاب 
3- ساخت و آشنایی با طرز کار تلسکوپ 
4- ساخت و آشنایی با طرز کار رادیو تلسکوپ
 

آموزش ابتدایی

آموزش ابتدایی