مرکز علوم و ستاره شناسی تهران


27

وقایع نجومی مهر 97

1- 1 مهر ساعت 04:24، خورشید وارد نقطۀ اعتدال پاییزی می گردد(طول روز و شب برابر).
2- 1 مهر ساعت 20:30، مقارنه ماه و سیاره نپتون در آسمان جنوب شرقی.
3- 2 مهر ساعت 17:56، طلوع ماه کامل(بدر) از آسمان شرقی.
4- 3 مهر ساعت 18:00، سیاره ناهید در درخشان ترین حالت (قدر ظاهری 56/4-) در آسمان جنوب غربی.
5- 7 مهر ساعت 22:00، مقارنه ماه و خوشه پروین در آسمان شرقی.
6- 10 مهر ساعت 13:16، تربیع آخر ماه در آسمان غربی.
7- 20 مهر ساعت 18:30، مقارنه ماه و سیاره هرمز در آسمان جنوب غربی.
8- 23 مهر ساعت 19:00، مقارنه ماه و سیاره کیوان در آسمان جنوب غربی.
9- 24 مهر ساعت 19:00، مقارنه ماه و پلوتو در آسمان جنوب غربی.
10- 24 مهر ساعت 19:00، تربیع نخست ماه در آسمان جنوبی. 
11- 29 مهر، بارش شهابی شکارچی.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (234)
گروه خبر: اخبار علمی
کد خبر: 3181